Nikmatnya Qiyamul Lail oleh Bassam Athiyah

Judul: Nikmatnya Qiyamul Lail Penulis: Bassam Athiyah, MA Judul Asli: ‘Alaikum Biqiyaamil Laili Fainnahu min Da’bish Shaalihiina Qablakum Penerjemah: Fadhli Bahri, Lc Penerbit: An-Nadwah, Jakarta Timur, 2002 ISBN : 979-3180-00-5 Tebal: 100 hlm Dimensi: 11,5 x 17,5 cm...